شرُ

  بگذارید بمیرد ازین درد   شاید تجسمی دوباره یابد   بگذارید بسوزد   و موسیقی مرگ آواز رهایی باشد   بگذارید مشتم را باز کنم ...   و زنی که ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 18 بازدید
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
آبان 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست
بهمن 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
آذر 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
2 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
تیر 84
1 پست
دی 83
1 پست
آبان 83
1 پست
خرداد 83
2 پست